Potřebujete poradit?

371 140 900 (8-15:30 h)

Reklamační řád

Service AKH s.r.o.
  1. Prodávající

Provozovatel obchodu a dodavatel zboží: Service AKH sr.o.
Zodpovědná osoba za provoz obchodu: Michaela Švorcová 
Sídlo společnosti: Kšice 11, 349 01 Stříbro 
IČ: 29120578 
DIČ: CZ29120578 
Zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, sp. zn. C 26513

Reklamační formulář ke stažení     Formulář pro odstoupení od smlouvy ke stažení

Zákazník

našeho internetového obchodu je Kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje Kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, a Kupující spotřebitel.

REKLAMAČNÍ ŘÁD

obchodní společnosti Service AKH s.r.o., IČ: 291 20 578 , se sídlem Kšice 11, 349 01 Kšice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, sp. zn. C 26513 (dále jen jako „Společnost“),  který upravuje vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s reklamací – vytknutím vadného plnění ze strany kupujícího vůči Společnosti z kupních smluv (dále jen jako „kupní smlouva“) uzavírané mezi Společností a jinou fyzickou či právnickou osobou prostřednictvím internetového obchodu Společnosti. Internetový obchod je Společností provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.aromakh.cz, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen jako „e-shop“).
Tento reklamační řád je zpracován v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen jako „občanský zákoník“) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen jako „zákon o ochraně spotřebitele“).
V tomto reklamačním řádu budeme o Společnosti mluvit jako o „nás“ a budeme se označovat jako „my“, abychom kupujícímu co nejsrozumitelněji sdělili jeho práva a postup reklamace – vytknutí vad zboží zakoupeného prostřednictvím e-shopu.

NA ÚVOD

Pokud s námi kupující uzavírá kupní smlouvu mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání, a je tak spotřebitelem ve smyslu ustanovení § 419 občanského zákoníku, je v tomto reklamačním řádu také za spotřebitele označen.

CO JE VADA ZBOŽÍ?

Věc se dle občanského zákoníku považuje za vadnou, není-li dodáno ujednané množství, jakost a provedení. Za vadu se považuje i plnění jiné než objednané věci nebo vady v dokladech nutných pro užívání věci.
Práva kupujícího z vadného plnění zakládají jen vady, které má zakoupená věc v okamžiku přechodu nebezpečí škody na kupujícího. V souladu s našimi obchodními podmínkami dochází k přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího okamžikem uhrazení kupní ceny za objednávku v plné výši nebo okamžikem předání zásilky s objednávkou doručovateli podle toho, který z okamžiků nastane dříve.
Pokud kupující musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření kupní smlouvy, že zboží má vadu, nemá práva za vadného plnění. To platí i v okamžiku, kdy kupujícího výslovně na vadu upozorníme a zboží je z důvodu přítomnosti vady prodáváno za sníženou cenu.

V JAKÉ LHŮTĚ MOHU VADU ZBOŽÍ REKLAMOVAT?

Práva z vadného plnění je kupující oprávněn vytknout ve lhůtě dvaceti čtyř měsíců od převzetí věci. Výjimky z tohoto práva jsou uvedeny v ustanovení § 2167 občanského zákoníku, a výjimka se vztahuje například i na věci, z jejichž povahy vyplývá nemožnost vytknutí vady v uvedené lhůtě. Domníváme se, že v určitých případech se může tato výjimka vztahovat i na naše produkty, ale každou reklamaci samozřejmě důkladně posoudíme a její závěr kupujícímu i s odůvodněním sdělíme.
Za vadu ovšem nepovažujeme vadu věci, která byla způsobena špatným nakládáním s věcí, jejím použitím v rozporu s účelem či návodem na použití nebo porušením podmínek skladování. Vadou také není projev běžného opotřebení věci nebo pokud je vada věci způsobena kupujícím. U kosmetických produktů dále nemůžeme vadu uznat v případě, kdy je obal produktu otevřen nebo pokud uplynula lhůta spotřeby produktu.
Pokud bude kupující žádat vydání potvrzení v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho práva z vadného plnění v písemné podobě, může se obrátit na naší e-mailovou adresu reklamace@aromakh.cz a písemné potvrzení obratem zašleme.

KDE MOHU VADU ZBOŽÍ REKLAMOVAT?

Reklamace je možná přímo v našich provozovnách na adresách Barákova 675, 538 03 Heřmanův Městec nebo Kšice 11, 349 01 Stříbro. Dále také na telefonním čísle 371 140 900 nebo e-mailové adrese reklamace@aromakh.cz. Ve všech případech jsme Vám k dispozici v pracovních dnech od 7:00 do 15:30 hod.
Pokud se kupující rozhodne navštívit jednu z našich poboček, doporučujeme mít vadný výrobek s sebou již při této osobní návštěvě, celý proces reklamace bude urychlen. Pokud nás kupující bude kontaktovat e-mailem nebo telefonicky, dohodneme s ním způsob předání daného výrobku, abychom mohli reklamaci posoudit. V každém případě nám ale musí výrobek být fyzicky předán nebo doručen k posouzení, vzhledem k charakteru zboží v našem katalogu nejsme schopni vadu posoudit a reklamaci vyřídit jen například na základě zaslaných fotografií.

JAK REKLAMACE PROBÍHÁ?

Po přijetí reklamace a reklamovaného zboží bude s kupujícím sepsán reklamační protokol. Spoléháme na to, že veškeré skutečnosti včetně svých osobních údajů uvede kupující úplně a pravdivě, k čemuž se kupující zavazuje. Spoléháme také na to, že nám kupující poskytne veškerou potřebnou součinnost pro řádné a včasné vyřízení reklamace (například poskytne daný výrobek k posouzení) a pokud se tak nestane, upozorňujeme, že nebudeme moci reklamaci vyřídit. V takovém případě nemůžeme odpovídat za škodu, která zpožděním s vyřízením reklamace kupujícímu vznikne.
Lhůta pro vyřízení reklamace začne běžet v okamžiku, kdy bude sepsán reklamační protokol a současně nám bude ze strany kupujícího předán výrobek s vytčenou vadou k posouzení. Tímto dnem se reklamace považuje za řádně uplatněnou.
Dle zákona o ochraně spotřebitele jsme povinni reklamaci spotřebitele vyřídit ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Reklamace včetně případného odstranění vady musí ovšem být vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Pokud bychom v průběhu vyřizování reklamace zjistili, že potřebujeme k jejímu vyřízení lhůtu delší, kontaktujeme spotřebitele a na delší lhůtě se dohodneme.
O vyřízení reklamace informujeme zpravidla e-mailem na e-mailovou adresu kupujícího, kterou evidujeme v jeho uživatelském účtu, a to včetně řádného odůvodnění.
Kupující je povinen na naši výzvu reklamované zboží (v případě odůvodněné odmítnuté reklamace), opravený nebo nový kus zboží (v případě řešení reklamace opravou nebo výměnou) převzít ve stanovené lhůtě, nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy kupujícímu oznámíme a odůvodníme vyřízení reklamace.
Aby se nám na provozovnách nehromadily reklamované produkty, jsme oprávněni po uplynutí lhůty určené k vyzvednutí produktu dle předchozího odstavce požadovat po kupujícím 10,- Kč včetně DPH denně jako skladné. Pokud si kupující nevyzvedne zboží ani po dvou měsících ode dne, kdy byl o vyřízení reklamace informován, jsme oprávněni produkt prodat a výtěžek z prodeje využít na úhradu skladného. Pokud v mezidobí uplyne lhůta spotřeby produktu, jsme oprávněni produkt zlikvidovat.

JAKÁ PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ MÁM?

Práva z vadného plnění se řídí ustanovením § 2099 a násl. občanského zákoníku.
Pokud by bylo vadné plnění podstatným porušením smlouvy, je kupující oprávněn požadovat dodání nové věci bez vad nebo dodání chybějící věci, odstranění vady opravou věci, přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od smlouvy. Pokud je vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.
Kupující nám sdělí, jaké právo si zvolil při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. V našem případě se tak typicky děje při sepisu reklamačního protokolu. Jednou zvolené právo již nelze bez našeho souhlasu změnit.

NA ZÁVĚR

Práva kupujícího z občanského zákoníku nejdou tímto reklamačním řádem dotčena.
Pokud by v rámci obchodního vztahu mezi námi a spotřebitelem vznikl spor, je k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů příslušná Česká obchodní inspekce, na adrese Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2.
V případě, že bude veden soudní spor s podnikatelem, jako kupujícím, bude pro takový spor místně příslušný soud v Pardubicích a věcně příslušný bude soud podle platných právních předpisů České republiky.

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1. června 2021.

Doprava zdarma
po ČR od 1 500 Kč

Zaručená kvalita
zboží a výroby

Produkty šetrné
k přírodě

Vyrobené v
České republice